maakproces

Maakproces is een term uit de kunst die verwijst naar een wijze van werken waarbij het maken zelf centraal staat, en in veel mindere mate het ding dat met dat maken wordt voortgebracht. De focus van de kunstenaar is wezenlijk anders dan die van de ambachtsman, die in zijn werk een welbeschreven doel (product) nastreeft en dat werk ook grotendeels volgens vaste handelingen of een bepaald protocol (ontwerp) uitvoert. In het werk van de kunstenaar zijn het maken (werk als een werkwoord) en het gemaakte (werk als zelfstandig naamwoord) niet van elkaar te scheiden, En in ons werkende leven gaan we er nog te vaak vanuit dat levens- en werkprocessen zondermeer planbaar, herhaalbaar en reproduceerbaar zijn, via instrumentalisering, protocollering en regelgeving. We zijn nog te vaak ambachtsman, en te weinig kunstenaar.